Special Proposal
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιγράφει την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας: https://www.cretaluxurycruises.gr/ ή όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

Ο ως άνω Διαδικτυακός Τόπος σχεδιάστηκε , αναπτύχθηκε και ανήκει στις εταιρίες «ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ NEΠΑ», «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ», «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΚΕ» (εφεξής η “Εταιρία”).

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρία εδρεύει στο Δήμο Χανίων (τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας βρίσκοντε στην ταχυδρομική διεύθυνση Καλλεργών 20 Παλιό Λιμάνι Χανιά, 73 132, Κρήτη, Ελλάδα) και έχει ως αντικείμενο εργασιών : Την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής και την παροχή υπηρεσιών ημερήσιων και πολυήμερων ιδιωτίκών κρουαζιέρων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της εθνικής νομοθεσίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων αυτών, η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, η προστασία και το απόρρητο αυτών.

Η Εταιρία προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Διενέργεια Κράτησης
Όταν πραγματοποιείτε κράτηση ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των απολύτως απαραίτητων δεδομένων για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τα δεδομένα αυτά συνήθως συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Χώρα κατοικίας
  • Αριθμό τηλεφώνου
  • Email
  • Αριθμό πιστωτικής κάρτας
  • Ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας
  • Γλώσσα επικοινωνίας
  • Διατροφικές συνήθειες
  • Ηλικία των ατόμων που θα είναι στην κρουαζιέρα

Εφόσον το επιλέξετε να μοιραστείτε τα συγκεκριμένα δεδομένα μαζί μας, θα λάβουμε γνώση και των προτιμήσεών σας αναφορικά με την κρουαζιέρα, τον τύπο σκάφους και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τα ανωτέρω στοιχεία ζητούνται αποκλειστικά όταν κάποιος επισκέπτης επικοινωνεί με την Εταιρία μέσω των γενικών ή των ειδικότερων φορμών επικοινωνίας που υπάρχουν στο Διαδικτυακό μας τόπο ή επίσης συμπληρώσει τα στοιχεία του για τη διενέργεια κράτησης.

Συλλογή Τεχνικών Πληροφοριών

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως:
Διεύθυνση IP του υπολογιστή πρόσβασης
Ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (referral)
Ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
Χρόνος επίσκεψης στον ιστότοπο
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
Λειτουργικό σύστημα
Τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
Συσκευή
Γεωγραφική περιοχή επίσκεψης
Διαδικτυακός πάροχος
Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας ενάντια σε κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη/ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κυρίως όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα πολιτική, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Η Εταιρία αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας κράτησης ή επικοινωνίας που διατηρεί, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Τα προσωπικά σας δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της διεκπεραίωσης του εκάστοτε αιτήματός σας ή/και για την εξυπηρέτησή σας μέσω της εκτέλεσης της κράτησης, στην οποία προβήκατε.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει ειδικών προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας ή μιας δικαστικής απόφασης ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της Εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων.

ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς (ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ). Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι οι εταιρίες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρία η οποία, προστατεύει τα δεδομένα που αποθηκεύει, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα που αποστέλλετε μέσω του Website, μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η χρήση των cookies ρυθμίζεται από τη σχετική Πολιτική Cookies ενώ τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο τυγχάνουν του ίδιου επιπέδου προστασίας των υπολοίπων προσωπικών δεδομένων.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την Εταιρία, είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η Εταιρία διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση email: info@cretaluxurycruises.gr

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οποιαδήποτε σχετική μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η ισχύουσα εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Mαϊου 2018.